Pedagogik

Vår förskoleverksamhet grundar sig på tankarna att ett barn lär sig med hela sin kropp och alla sina sinnen och att lärandet är en livslång process. Därför har vi bland annat valt att ha så små barngrupper som det är möjligt. I den mindre gruppen kan barnen i lugn och ro utvecklas, lära sig, leka med både barn och vuxna samt få sina grundläggande behov tillgodosedda.

Kontinuitet och återkommande rutiner gör miljön trygg och stressfri för barnen. Förskolans miljö är utformad så att den är trygg för barnen samtidigt som den uppmuntrar till lek och lärande.

Vi följer de mål, lagar och riktlinjer som finns i Skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö 2018). Här anges förskolans värdegrund och uppdrag. Vi bedriver vår verksamhet i demokratiska former. Reflektion, omsorg, hänsyn och lärande bland både barn och vuxna står i fokus i vårt dagliga arbete.

Vi utgår från barnens tankar när vi planerar vår pedagogiska verksamhet. Vi fokuserar på lek, naturupplevelser, rörelse och hälsa, kreativt skapande, medbestämmande och samarbete. Vi leker och lär tillsammans, både barn och vuxna, inne och ute. Därför får vi naturligt in matematik, språkutveckling, naturkunskap, teknik mm i vardagen.

Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning för att skapa trygghet hos varje barn och förälder. Som förälder är du med i alla förskolans aktiviteter de första dagarna och  får en inblick i våra rutiner, förhållningssätt och verksamheten i stort.